خدمات WordPress

کانفیگ امنیتی وردپرس

- نصب افزونه های امنیتی مورد نیاز
- کانفیگ کامل افزونه ها
- برسی فایل های وردپرس و افزایش امنیت فایل ها
- اسکن فایل های وردپرس و برسی وجود حفره های امنیتی